ALGEMENE VOORWAARDEN BOSMAN TUINEN

ARTIKEL 1 - DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
A De ondernemer
Bosman Tuinen
B De werkzaamheden
1 Het uitvoeren van werkzaamheden voor de opdrachtgever (zowel consument als bedrijf) ten behoeve van de aanleg en/of onderhoud van tuinen en overige groene ruimte voor zowel binnen als buiten. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.
2 Het leveren van benodigde levende of dode materialen voor onder punt 1 genoemde werkzaamheden.

3 Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.
C Materialen
1 Levende materialen: biologische producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen.
2 Zand, grond, teelaarde en compost.
3 Dode materialen: alle overige producten en materialen welke binnen het vakgebied van Bosman Tuinen vallen.
D De opdrachtgever
Iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan Bosman Tuinen opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van zaken, als onder A omschreven.
E. De Aanneemsom
Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen opdrachtgever en de ondernemer zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag.
F Regiewerk
Alle werkzaamheden als bedoeld onder A (welke niet vallen onder die zoals onder D omschreven) en die tussen opdrachtgever en ondernemer zijn overeengekomen.
G Uurloon
De vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de opdrachtgever wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat Bosman Tuinen voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.

 

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of koop en verkoop door Bosman Tuinen aan de opdrachtgever. Bosman Tuinen verplicht zich deze algemene voorwaarden gelijktijdig met de offerte aan de opdrachtgever te verstrekken.

 

ARTIKEL 3 - DE OFFERTE/HET AANBOD
1. Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft Bosman Tuinen de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de opdrachtgever de plicht Bosman Tuinen deze informatie te verstrekken.
2. Bosman Tuinen brengt de offerte mondeling of schriftelijk uit.
3. De schriftelijke offerte is voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst, tenzij uit de offerte anders blijkt.
4. De schriftelijke offerte bevat een eenduidige werkomschrijving van alle te verrichten werkzaamheden inclusief prijsvorming op basis van de in het eerste lid door de opdrachtgever aan Bosman Tuinen verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van de offerte door de opdrachtgever mogelijk te maken. Verder bevat de offerte de (werk)tekeningen en berekeningen, alsmede de geldigheidsduur van de offerte en het aanspreekpunt.
5. Bosman Tuinen behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de intellectuele eigendom voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Zij dienen op eerste verzoek van Bosman Tuinen onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan Bosman Tuinen ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
6. Het is de opdrachtgever verboden materiaal van ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van de ondernemer.
7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de opdrachtgever de voorbereidings-, ontwerp- en tekenkosten aan Bosman Tuinen vergoeden in geval Bosman Tuinen wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van zaken wordt gegeven.
8. In de schriftelijke offerte is vermeld wanneer met de werkzaamheden wordt begonnen en wanneer het moment van oplevering is.
9. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden worden verricht;Bij de prijsvormingmethode regie zal Bosman Tuinen op basis van nacalculatie (met gebruik van het uurtarief van mensen, machines en eenheidsprijzen van de benodigde materialen) factureren.
10. Meerwerk wordt, na mondelinge overeenkomst, uitgevoerd en achteraf tegen regieprijzen verrekend.
11. De offerte vermeldt de betalingsvoorwaarden en de betalingsregeling.

 

ARTIKEL 4 - DE OVEREENKOMST
1. Een overeenkomst tot het aannemen van werk, tot het uitvoeren van regiewerk en/of van koop of verkoop alsmede aanvullingen en/of wijzigingen daarvan, komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever. Deze aanvaarding geschiedt schriftelijk.
2. Schriftelijke aanvaarding geschiedt doordat de opdrachtgever de offerte voor akkoord tekent en deze vervolgens overhandigt dan wel terugzendt aan de ondernemer, uiterlijk 30 dagen na offertedatum.
3. a. Na wijzigingen in de offerte zal een nieuwe offerte worden uitgebracht.
b. De leden 1, 2 en 3a zijn vervolgens opnieuw van toepassing.
4. De aanvaarding van de offerte wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op het moment dat de opdrachtgever er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van het werk wordt begonnen.
5. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden Bosman Tuinen niet.6. Bosman Tuinen, noch een eventuele onderaannemer, kan aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen van ondergrondse leidingen en / of kabels, tenzij deze duidelijk zijn aangegeven door de opdrachtgever.

 

ARTIKEL 5 - PRIJSWIJZIGINGEN
1. De tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet alsmede uit de CAO voortvloeien worden doorberekend aan de opdrachtgever.

 

ARTIKEL 6 - WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST
1. Wijzigingen in de overeenkomst waaronder afwijkingen van de algemene voorwaarden in een individueel geval dienen schriftelijk te worden overeengekomen en vastgelegd in of als aanvulling op de aanvaarde offerte.
2. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd.
3. Meerwerk zal, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van te voren worden overeengekomen en na akkoord worden uitgevoerd en gefactureerd tegen regieprijzen.

 

ARTIKEL 7 - LEVERANTIES
1. Alle leveranties welke door Bosman Tuinen geschieden, worden – voor zover deze geen onderdeel vormen van een overeengekomen aanneemsom en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen – in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.
2. Bosman Tuinen staat in voor soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. Bosman Tuinen zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, funderings- en/ of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.
3. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte levende materialen wordt door de ondernemer, mits de verzorging aan hem is opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel sprake is van overmacht. In die gevallen zal de uitval tot maximaal 10% van de waarde van het betreffende goed door Bosman Tuinen worden vergoed. De hoogte van het bedrag van het uitvalpercentage wordt bepaald door de hoogte van de totaalprijs van het/de relevante geleverde producten.
4. Indien naar het oordeel van Bosman Tuinen de uitvoering van werkzaamheden, tengevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit de opdrachtgever recht geeft op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft Bosman Tuinen het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen, indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.

 

ARTIKEL 8 - OPLEVERING
1. Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer Bosman Tuinen aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd. Verder wordt het werk als opgeleverd beschouwd wanneer de opdrachtgever het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd. Ten aanzien van levend materiaal vindt een tweede oplevering plaats.

 

ARTIKEL 9 - TRANSPORTRISICO’S

  1. Alle zaken worden vervoerd voor risico van de ondernemer, tenzij anders is overeengekomen.

 

ARTIKEL 10 - BETALING/NIET-TIJDIGE BETALING
1. Betaling vindt plaats in een gegarandeerd en door ondernemer geaccepteerd betaalmiddel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Facturen dienen te zijn betaald binnen 14 dagen na factuurdatum. Compensatie of schuldvergelijking wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
4. De opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip dat de overeengekomen termijn is verstreken. Bosman Tuinen zendt na het verstrijken van die termijn een betalingsherinnering en geeft de opdrachtgever alsnog de gelegenheid binnen zeven dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
5. Over de betaling die niet tijdig is verricht, brengt Bosman Tuinen rente in rekening vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
6. Aan personen in dienst van de ondernemer, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.
7. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door derden komen incassokosten naar redelijkheid voor rekening van de opdrachtgever. De incassokosten kunnen vermeerderd worden met de eventuele proceskosten.
8. Bij niet-tijdige betaling heeft Bosman Tuinen het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten.
9. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling komen ten laste van de opdrachtgever.

 

ARTIKEL 11 - AFSPRAKEN DOOR PERSONEEL
1. Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van Bosman Tuinen binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk heeft bevestigd.
2. Als niet tot handelen bevoegde medewerkers dienen in dit verband te worden beschouwd alle medewerkers die geen procuratie hebben.

 

ARTIKEL 12 - MILIEUASPECTEN BIJ DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
1. Onder in acht name van het bepaalde ten aanzien van zand, grond, compost en teelaarde geldt:
a. Bosman Tuinen zal zorg dragen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen.
b. De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

ARTIKEL 13 - EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle geleverde zaken voor zover niet aard- of nagelvast verbonden, blijven eigendom van de ondernemer, zolang deze niet, dan wel niet geheel zijn betaald.
2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Bosman Tuinen op de geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming tenietgaat, vestigt Bosman Tuinen bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van de ondernemer, tot zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, aan Bosman Tuinen verschuldigdis en zal worden.

 

ARTIKEL 14 - ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
1. Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzegging van de overeenkomst kan door beide partijen alleen geschieden per aangetekende brief gericht aan de wederpartij en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

 

ARTIKEL 15 - OVERMACHT
1. Een tekortkoming kan Bosman Tuinen of de opdrachtgever niet worden toegerekend indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden zullen de opdrachtgever en Bosman Tuinen overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende periode.
2. Onder overmacht bij de opdrachtgever wordt niet verstaan de omstandigheid dat Bosman Tuinen de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de opdrachtgever niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.
3. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij Bosman Tuinen tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt Bosman Tuinen onmiddellijk contact op met de opdrachtgever met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

 

ARTIKEL 16 - UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN EN CONTRACTBEËINDIGING
1. Bij het overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming (Bosman Tuinen) van de ondernemer, vóór de voltooiing van het werk, zijn diens rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt de onderneming op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval behoort door de opdrachtgever aan de rechtverkrijgenden te worden betaald de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte gedeelte van het werk, dan wel bij regiewerk het tot het ogenblik van overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de ondernemer, verschuldigde berekend overeenkomstig de onderhavige voorwaarden.
2. Bij overlijden van de opdrachtgever zijn de rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht het werk verder te laten uitvoeren. In dat geval is het bepaalde in de tweede zinsnede van het vorige lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing. De vordering tot betaling van al hetgeen verschuldigd is, is in ieder geval onmiddellijk opeisbaar, wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, zijn ondercuratelestelling wordt gevorderd, wanneer enig beslag op zaken van de opdrachtgever wordt gelegd en bij overlijden van de opdrachtgever.
3. Bosman Tuinen heeft het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten in geval de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, alsmede in geval de opdrachtgever een aanvraag tot surséance van betaling heeft ingediend.

 

ARTIKEL 17 - AANSPRAKELIJKHEID
1. a. Bosman Tuinen is aansprakelijk voor de directe schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid,    onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de ondernemer, zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers. Bosman Tuinen is niet aansprakelijk voor indirecte schade.
b. Ingeval de overeenkomst geheel of ten dele levering van zaken betreft geldt bij aflevering aan de opdrachtgever het volgende: Indien beschadiging van zaken wordt geconstateerd dient de opdrachtgever dit op het ontvangstbewijs  aan te tekenen. Bovendien dient de opdrachtgever binnen twee werkdagen na aflevering bij Bosman Tuinen hiervan melding te maken, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt de zaken te accepteren. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde zaken dient ook dit door de opdrachtgever op het ontvangstbewijs te worden aangetekend.
c. Op de opdrachtgever rust overigens de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
2. Het recht op vergoeding van schade vervalt als daarop niet tijdig, zoals in deze algemene voorwaarden omschreven, een beroep is gedaan.
3. Bosman Tuinen is met inachtneming van het eerder in dit artikel bepaalde aansprakelijk voor schade ontstaan door/bij uitvoering van de overeenkomst. De schade wordt tot maximaal € 1.000.000,— per gebeurtenis vergoed, onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid. Indiende opdrachtgever een hogere aansprakelijkheid wenst overeen te komen dient dit in de uitnodiging tot de uitbreng van de offerte te worden bepaald. Deze kan per gebeurtenis niet hoger dan € 2.500.000,— worden gesteld. Bosman Tuinen sluit hiertoe voor vermeld bedrag een aansprakelijkheidsverzekering af voor bedrijven of beroepen.
4. De opdrachtgever vrijwaart Bosman Tuinen voor aanspraken van derden jegens Bosman Tuinen indien Bosman Tuinen schade veroorzaakt doordat door de opdrachtgever of door derden die de opdrachtgever daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij Bosman Tuinen bekend ware geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
5. Bosman Tuinen is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de opdrachtgever.
6. Bosman Tuinen is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit verzakking van bodem/ grond of teelaarde indien deze verzakking niet enkel verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.
7. Bosman Tuinen is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk.

 

ARTIKEL 18 - KLACHTEN
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst worden door Bosman Tuinen uitsluitend in behandeling genomen indien:
1. Een volledige en duidelijke omschrijving van de klacht wordt schriftelijk overgelegd.
2. Ingeval van zichtbare gebreken: de klacht uiterlijk 14 dagen na factuurdatum aantoonbaar is ingediend.
3. Ingeval van onzichtbare gebreken: de klacht aantoonbaar is ingediend uiterlijk 14 dagen nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken, doch niet later dan vier weken na oplevering van het werk respectievelijk de laatste dag van de uitvoering van werkzaamheden of de levering van goederen, volledig en duidelijk omschreven bij Bosman Tuinen zijn ingediend.
4. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de opdrachtgever zijn rechten terzake verliest.
5. Bosman Tuinen heeft het recht om binnen vier weken na indiening van de klacht, de klacht door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken.
6. Klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van de zaken zijn niet ontvankelijk indien de opdrachtgever niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van het werk of levering van materialen in acht heeft genomen.

 

ARTIKEL 19 - SLOTBEPALING
1. Geschillen tussen de opdrachtgever en Bosman Tuinen over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de opdrachtgever als door Bosman Tuinen worden voorgelegd aan de rechter.
2. Deze algemene voorwaarden treden in werking per d.d. 01-01-2018
3. Vastgesteld door de directie van Bosman Tuinen en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 70497613.